Home / Konkurs za godišnja PRiZnanja 2013 za dostignuća u oblasti odnosa s javnošću

Konkurs za godišnja PRiZnanja 2013 za dostignuća u oblasti odnosa s javnošću

Konkurs za godišnja PRiZnanja 2013 za dostignuća u oblasti odnosa s javnošću

Pun naziv podnosioca PRijave:

Osoba za kontakt:

Adresa:

Poštanski broj i grad:

Matični broj :

Telefon :

Mobilni telefon :

E-mail:

Naziv projekta :

Odaberite kategoriju rada

Glavna PRiZnanja:

1. Korporativne komunikacije:

a. mala i srednja preduzeća

b. velika preduzeća

2. Interne komunikacije

3. Brend PR

4. PR komunikacija u integrisanim kampanjama

5. Komunikacija društveno odgovornih projekata

6. Komunikacija u neprofitnom sektoru

7. Krizne komunikacije

8. Upotreba digitalnih medija i novih tehnologija u komunikaciji

9. Agencija godine

a. mala i srednja

b. velika

Posebna PRiZnanja:

1. Izuzetan lični doprinos u oblasti komunikacija

2. Nagrada za najbolji akademski rad „Dr Dragutin Vračar

Komunikacija je realizovana u periodu od do

Vođa projekta (ime, prezime, funkcija):

Saradnici na projektu:

Kotizacija po prijavi iznosi 7.000 din. Svaki prijavljen rad omogućava jednu gratis kotizaciju za svečani PRijem.

Izjava
Izjavljujem, pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću, da su svi podaci u PRijavi tačni, kao i da ih na dodatni zahtev mogu potkrepiti materijalnim dokazima.
Saglasan sam da se žiriranje obavi prema PRavilniku o žiriranju i dodeli PriZnanja DSOJ za 2013. godinu (dokument je dostupan na web sajtu DSOJ-a na adresi www.pr.org.rs/?page_id=5240&lang=lat), kao i da u celini prihvatam sve odredbe i ocene koje iz Pravilnika proizilaze.
Saglasan sam da se prijavljeni radovi objave, odnosno učine dostupnim javnosti na web sajtu DSOJ-a, u štampanim publikacijama i drugim medijima, kao i da budu raspoloživi na uvid javnosti u prostorijama DSOJ-a.

Prilozi propisani Konkursom

Datum:

Ime i prezime podnosioca PRijave:

Priložite opis projekta (Word/PDF do 3.600 karaktera):

Priložite prezentaciju (maksimum 6 slajdova, PDF format, do 5 MB):

Video link:

Napomena:
Podsećamo Vas da je PRijava potpuna tek kada i na mejl Društva Srbije za odnose s javnošću drustvo@pr.org.rs pošaljete potvrdu o uplati i saglasnost Klijenta ukoliko je potrebna za Vaš rad.

Sigurnosni kod*:

captcha

Upišite sigurnosni kod*:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *